Regulamin

Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupu produktów dostępnych na stronie www.sklep.tgauto.pl. za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.tgauto.pl.

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez spółkę TG Grupa sp. z o.o. na stronie  www.sklep.tgauto.pl.

  2. Produkcie – należy przez to rozumieć części zamienne do samochodów osobowych.

  3. Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu z  art. 2 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (w przypadku Konsumentów) lub umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. (w przypadku Klientów)

  4. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego/Konsumenta złożone za pośrednictwem Sklepu, zawierające ilość i rodzaj produktów, cenę, miejsce dostawy, rodzaj płatności.

  5. Sprzedającym – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą TG Grupa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 25/47, 01-651 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000327555 . Z siedzibą przy ulicy Annopol 5, 03-236 Warszawa.

  6. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ k.c.).  Ponadto, osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z Dz.U. 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm. dalej zwana Ustawą o Prawach Konsumenta)

  7. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2. Składanie zamówień/zawarcie umowy

 1. Zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący/Konsument powinien wykonać następujące czynności:

 1. założyć konto na stronie Sklepu, zgodnie z instrukcją podaną na stronie Sklepu, w zakładce logowanie;

 2. zalogować się do Sklepu za pomocą wybranego przez siebie loginu i hasła;

 3. dodać Produkt/Produkty do koszyka poprzez kliknięcie klawiszem myszki na określony Produkt;

 4. dokonać wyboru rodzaju dostawy z pośród 3 możliwych;

 5. dokonać wyboru rodzaju płatności;

 6. dokonać wyboru miejsca dostarczenia/wydania Produktu;

 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 2. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, O przyjęciu zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jego realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia przez Klienta na koncie Sprzedającego.

 5. Wysłanie Produktu następuje w terminie do 3 dni od przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, a dla zamówień złożonych z kilku Produktów w terminie do 7 dni od przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Terminy wysyłki zamówionych produktów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczą produktów znajdujących się na stanie magazynowym. W przypadku produktu na zamówienie, termin dostawy przedmiotowego produktu będzie ustalany indywidualnie.

 6. Zakupiony produkt jest wraz z dokumentem sprzedaży (fakturą VAT lub paragonem) wysyłany wybranym przez Kupującego/Konsumenta rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego/Konsumenta w zamówieniu miejsca wydania produktu.

 7. Kupujący/Konsument ma również możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów w punkcie Sprzedającego przy ulicy Annopol 5, 03-236 Warszawa.

 8. Ceny produktów są kwotami brutto.

§.3 Dostawa

 1. Zamówione Produkty dostarczane są w następujący sposób:
  a) przesyłką kurierską. Koszt przesyłki wynosi 25 zł przy płatności z góry oraz 30 zł przy płatności za pobraniem,
  b) poprzez odbiór osobisty po ustaleniu terminu sprzedającego z kupującym

 2. W przypadku dostawy Produktu za granicę, cena jest wyliczana indywidualnie.

§.4 Wymiana

 1. Kupującemu/Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego Produktu na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu, po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego o chęci wymiany Produktu na inny na następujący adres email sklep@tgauto.pl.

 2. Koszty wysyłki związane z wymianą Produktu ponosi Kupujący/Konsument.

 3. Wymieniany przez Kupującego/Klienta Produkt nie może nosić śladów używania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz dokument zakupu, w innym przypadku Produkt nie podlega wymianie.

 4.  W przypadku, gdy zakupiony Produkt wymieniany jest na Produkt droższy wówczas, Kupujący/Konsument zobowiązany jest do pokrycia przedmiotowej różnicy w cenie. W przypadku gdy zakupiony Produkt wymieniany jest na tańszy wówczas Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu/Konsumentowi różnicy w cenie pomiędzy wymienianymi Produktami.

 5. Wymiana Produktu zostaje dokonana w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.

 

§.5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 niniejszej ustawy.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy ) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o Prawach konsumenta.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§6.  Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) .Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do Konsumentów.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć produkt wadliwy na adres Sprzedającego wskazany w §1 ust. 2 pkt e) Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym produkt się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania produktu na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 4. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

 5. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest produkt używany przed upływem roku od momentu wydania produktu Konsumentowi.

 

§.7 Gwarancja

Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do Produktu.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.

 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany jakichkolwiek postanowień objętych niniejszym regulaminem Sprzedający poinformuje o wprowadzonych zmianach poprzez ich zamieszczenie na stronie Sklepu oraz wskazanie daty od której przedmiotowe zmiany obowiązują.

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych Konsumentów oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administrator przetwarza dane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

 2. prowadzenia bieżącej komunikacji;

 3. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

 4. zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń,

 5. przesyłania informacji handlowych dotyczących Administratora (na podstawie zgody)

 1. Konieczność przetwarzania danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej) w celu wykonania umowy sprzedaży wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych na podstawie zgody realizowane jest wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla administratora usługi oraz podwykonawcy administratora w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

 3. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

 5. Osobie której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie wynikającym z art. 15 – 22 RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

 6. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane
  osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede
  wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
  inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

 7. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Klientów istotny wpływ.

 8. Podanie danych jest:

 1. niezbędnym warunkiem zawarcia umowy;

 2. dobrowolne.

W przypadku nie podania danych Administrator może odmówić zawarcia umowy.